Verbinden. Samen leren we meer.
Op de CNS zoeken we elkaar regelmatig op. Dat doen we bewust: je leert niet alleen zelf, maar ook met elkaar en van elkaar. Twee keer per jaar organiseren we projecten waarbij dit heel concreet vorm krijgt. Zo hebben de leerlingen uit groep 4 en groep 6 bijvoorbeeld portretten van elkaar gemaakt tijdens het kunstproject. De verbinding tussen kinderen zoeken we ook in ons techniekonderwijs, waarbij oudere leerlingen jonge leerlingen helpen bij de opdrachten. We vinden dit belangrijk voor het leerproces van beide leerlingen, want ze zijn beiden actief, geven en ontvangen hulp, leggen uit, moedigen aan en luisteren naar elkaar. We vinden het een prachtige manier om leerlingen heel veel kennis en vaardigheden bij te brengen. Op de CNS leren we samen meer.

Ontwikkelen. Cognitief, sociaal-emotioneel, creatief.
Onderwijs is meer dan rekenen, taal of lezen. Meer dan burgerschapsvorming of kunst en cultuur. Op de CNS willen we dat onze leerlingen zich zowel cognitief als sociaal-emotioneel en creatief ontwikkelen. We willen talenten herkennen, erkennen en stimuleren en dit kan een talent zijn voor taal of techniek, maar ook voor bewegen of voor het maken van kunst of muziek. We zijn trots op onze manier van werken en de resultaten die we hiermee behalen. We willen bereiken dat onze leerlingen zelf keuzes maken, dat ze kritisch kunnen kijken naar eigen en andermans werk en dat ze een opbouwende mening kunnen geven. Burgerschap leven we voor en daarmee geven we leerlingen handvatten mee om dit op een respectvolle manier te doen, met oog voor de ander.

Ons muziekonderwijs heeft een impuls gekregen door onze samenwerking met Cultuurhuis Abcoude. We organiseren meerdere keren per jaar een optreden van de verschillende groepen. Samen ontwikkelen we ons, waarbij het plezier van samen muziek maken voorop staat.

Begeleiden. De leerkracht als steuntje in de rug.
Met ons team van leerkrachten, onze intern begeleiders en de onderwijsassistenten werken we voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. We werken met moderne lesmethoden die geschikt zijn voor het maken van verschil; de ene leerling maakt de basisstof en de andere ook het verdiepende materiaal. We toetsen de leerlingen enkele keren per jaar aan de hand van ons CITO-leerlingvolgsysteem en brengen in kaart hoe de leerling zich individueel ontwikkelt, maar ook hoe deze functioneert in de groep en de school. Elke tien weken vindt er een overleg plaats tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider. Samen richten ze zich op de zorgleerlingen van de school en samen maken ze een plan voor de groep. De leerkracht gaat met het plan aan de slag en na tien weken vindt de evaluatie ervan plaats. Op deze manier houden we elkaar scherp, bieden we een gedegen begeleiding en hebben we voortdurend zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen.

Zelfstandig werken op de CNS
Op de CNS brengen we onze leerlingen graag meer verantwoordelijkheid bij voor hun eigen leerproces. Dat doen we onder andere door leerlingen zelfstandig te laten werken in de les. Ze krijgen een dag- of weektaak en leren zelf hun werk te plannen, beheren en controleren. Daarbij vinden we instructie belangrijk om ze op weg te helpen in het leerproces. Kinderen verschillen in aanleg, tempo en mogelijkheden. Binnen ons onderwijs houden we rekening met deze verschillen door middel van verlengde instructie en zelfstandige verwerking van de basis- of verdiepingsleerstof. Kinderen die verlengde instructie nodig hebben, worden, zo mogelijk binnen de groep, begeleid aan de instructietafel.  Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen streven we naar specialisatie van leerkrachten op vakgebieden.

Burgerschap  
De samenleving van vandaag kenmerkt zich door een grote diversiteit aan meningen, politieke en levensbeschouwelijke overtuigingen, leefstijlen en tradities. Op de CNS willen we dat onze leerlingen kennismaken met deze tradities en leefstijlen, dat ze andere meningen horen en zich zelf een mening leren te vormen en dat ze in aanraking komen met verschillende geloofsuitingen. Door te zien, te luisteren en te ervaren leren de kinderen wie ze zijn, waar ze voor staan en wie ze willen worden. Ons burgerschapsonderwijs krijgt concreet vorm in lessen en projecten: zo geven we bijvoorbeeld weerbaarheidstraining in groep 7 en 8, onderhouden we de joodse ‘Stolpersteine’ in Abcoude, doen we met groep 6 mee met de actie ‘Nederland Schoon’ en hebben we een leerlingenraad.